+1 303 548 0191 info@ifscolorado.com

IFS expertise

IFS expertise

Posted By IFS

p style=”text-align: left;”>3D Reconstructie

3d

3d Forensics – ENGELS Forensische analyse en forensische 3D reconstrunctie is een groeiende discipline in de forensische wereld en omvat het gebruik van laser scanners en fotogrammetrie om misdaden en ongevallen in 3D te visualiseren. Alle relevante informatie die hieruit voortvloeit kan worden geanalyseerd en de plaats delict kan worden gemodelleerd zoals het was tijdens het begaan van het misdrijf. Lees meer…


Bepaling tijdstip van overlijden

Time of death

Nadat een persoon is overleden vinden bepaalde veranderingen in het lichaam plaats. Omdat geen hartslag meer aanwezig is en dus geen bloedsomloop, zakt het bloed in de vaten onder invloed van de zwaartekracht naar het laagst gelegen punt. Lees meer…


Biologisch sporenonderzoek

sporenonderzoek

Het onderzoek naar de overdracht van biologische sporen is erop gericht te onderzoeken of de aangetroffen sporen een relatie hebben met een gepleegd delict en zo ja welke relatie dit kan zijn. Naast de herkomst van celmateriaal, die aan de hand van het DNA-profiel kan worden bepaald, is voor de bepaling van de bewijswaarde van groot belang wat de relatie is tussen de donor van het celmateriaal en het strafbare feit. Deze relatie kan mede worden afgeleid uit een gegeven zoals de plaats waar het spoor wordt aangetroffen. Daarnaast hangt de bewijswaarde af van de aard van de handeling, de actie of het proces waarbij het celmateriaal is achtergelaten.
Lees meer…


Bloedspoorpatroon analyse

bpa

Een bloedspoorpatroononderzoek is erop gericht hypothesen te toetsen die een deel van de toedracht van een mogelijk strafbaar feit kunnen verklaren. Dit vindt plaats aan de hand van informatie verkregen uit onderzoek aan de locatie, de vorm en de omvang van bloedsporen. Indien in vloeibare fase en in beweging kunnen de eigenschappen van bloed worden beschreven volgens de wetten van de natuurwetenschappen. Lees meer…


Cold cases

cold-case

Als een ongeluk of misdrijf nog niet (compleet) is opgelost en er op dit moment ook geen onderzoek (meer) naar loopt, dan noemen we dit een “Cold case”. Het is mogelijk dat in bepaalde zaken nieuwe informatie naar boven komt vanuit nieuwe getuige verslagen, het opnieuw onderzoeken van oude archieven of bewijsmateriaal, of als de verdachte weer actief wordt. Lees meer…


Criminalistische Interpretatie

lab2

Het aantreffen van biologische (contact)sporen van een persoon op de plaats delict zegt in beginsel nog niets over zijn of haar betrokkenheid bij een delict. In elke zaak zal moeten worden bepaald of het gevonden spoor al dan niet ‘delictgerelateerd’ is. De deskundigen van het IFS kunnen aan de hand van de technische bevindingen uitspraken doen over de kans dat een bepaalde handeling of gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Lees meer…


Cytochroom P450 Onderzoek

lab3

IFS loopt wereldwijd voorop bij het onderzoeken van de relatie tussen psychoactive medicatie en onvrijwillige intoxicatie. Bij de behandeling van psychische stoornissen (zoals angststoornissen en depressies) wordt gebruik gemaakt van medicatie. Veel van deze medicijnen en tal van andere van buiten komende stoffen worden omgezet door de enzymen van het cytochroom P450-systeem. IFS kan een DNA-afwijking op cytochroom P450-genen onderzoeken. Lees meer…


DNA Onderzoek

dna

DNA (Deoxiribo Nucleic Acid) is aanwezig in vrijwel alle cellen waaruit de mens is opgebouwd. Het DNA ligt bij de mens in de vorm van verschillende strengen opgesloten in de kern van de cel. Deze strengen DNA worden chromosomen genoemd. De chromosomen komen in paren voor, de ene helft wordt overgeërfd van de moeder, de andere helft van de vader.
Lees meer…


NA Profilering & Consultancy

profiel

Er bestaan meerdere technieken voor DNA-typering. Voor forensische toepassingen zijn verschillende, zogenaamde kits verkrijgbaar. Daarmee worden tegelijkertijd meerdere DNA-kenmerken bepaald. Deze kenmerken kunnen zich zowel op de autosomale chromosomen als op de geslachtschromosomen bevinden. Lees meer…


Interpretatie Verwondingen

verwondingEr zijn oneindig veel mogelijkheden denkbaar waarop een persoon een bepaalde verwonding kan hebben opgelopen. Steken, schieten, slaan, vallen en zelfmutilatie zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. IFS doet al jaren onderzoek naar de interpretatie van verwondingen en werkt bij het doen van deze onderzoeken samen met internationaal erkende deskundigen op het gebied van wondinterpretatie. Lees meer…


Pathologie

pathologie

Pathologie bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes. Bij forensisch onderzoek wordt vaak gebruikgemaakt van de diensten van een patholoog van IFS. Dat is een arts die zich gespecialiseerd heeft op het achterhalen van de doodsoorzaak en dus analyse van afwijkingen (zoals ziektes) van het menselijk lichaam. Door de ruime ervaring beschikt IFS over een grondige dosis algemene medische kennis. Lees meer…


Verwantschapsonderzoek

verwantschap

Dit type onderzoek wordt gebruikt om de biologische relatie tussen (mogelijke) familieleden te onderzoeken. Door DNA onderzoek kan een positief resultaat met een zekerheid van 99,9% worden vastgesteld. Een zekerheid van bijna 100% kan alleen bereikt worden indien het een vader -of moederverwantschapstest betreft. Lees meer…